Algemene voorwaarden

Rijschool René Smoors te Deventer
ARTIKEL 1  Verplichtingen van de rijschool
1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig instructeurscertificaat’.
1.2 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.3  De rijles wordt volledig benut door de leerling.
1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. Voor de leerling vloeien hier geen extra kosten uit voort.
ARTIKEL 2  Verplichtingen van de leerling.
2.1  Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2  De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.4  De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.
2.5  Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen  per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.6  Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
ARTIKEL 3  Voorwaarden wijze van betaling
3.1 Elke twee weken ontvangt de leerling per mail een factuur van de gereden rijlessen, gebruik van het online theoriesysteem en de kosten voor examens en tussentijdse toetsen. Deze factuur moet binnen 5 dagen betaald worden. Bij voorkeur door het bedrag over te maken naar het in de factuur vermelde bankrekeningnummer. Contante betalingen van de lessen zijn mogelijk bij de instructeur en dienen in dat geval voldaan te worden na iedere les.
3.2  Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
A. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge herinnering. Wordt betaling daarna ook achterwege gelaten dan ontvang je 8 dagen na de herinnering een factuur van de achterstand.
B. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
3.3  Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt dan zal de Rijschool een incassobureau in moeten schakelen. De extra kosten hiervan zijn voor de leerling.
ARTIKEL 4 Rijexamens.
4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen. Dit  geldt ook wanneer de leerling vergeet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Zonder dit identiteitsbewijs laat het CBR het examen niet door gaan.
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.
ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten.
5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
A. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5).
B. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
ARTIKEL 6 Vrijwaring.
6.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
A.. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
B. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
C. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
D. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking van de medicijnen vermeld. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
6.2  De rijschool is niet aansprakelijk als blijkt dat de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.